A végelszámolás menete, képviselet végelszámolás során

​A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén - ha a cég NEM fizetésképtelen - végelszámolásnak van helye. Amennyiben cége fizetésképtelen, felszámolási eljárást kezdeményezhet maga ellen. 

Amennyiben cégének nincsenek tartozásai, vagy a tartozásait ki tudja egyenlíteni, azonban a céget meg kívánja szüntetni, ezt végelszámolással teheti meg. Végelszámolás esetén javasoljuk, hogy Irodánkkal történő megbízás során jelöljék ki Irodánkat a végelszámoló meghatalmazottjának az összes eljárásban, így a rendkívül bonyolult és sok teendővel járó eljárást gyorsan és hatékonyan le tudjuk bonyolítani.

A végelszámolás menete

A Társaság ügyvezetőjének vagy a tagoknak össze kell hívnia egy taggyűlést, amely elhatározza a végelszámolást, a végelszámoló megválasztását, a végelszámolás kezdő időpontját. A taggyűlést Irodánkban vagy a cég székhelyén szoktuk megtartani, a taggyűlési jegyzőkönyvet megszerkesztjük, ügyvédünk ellenjegyzi.

A végelszámolás kezdő időpontjától, a korábbi vezető tisztségviselő megbízatása megszűnik, a cég vezető-tisztségviselője a végelszámoló lesz.

A végelszámolást a cégbíróságnak bejelentjük.

A végelszámoló legfontosabb feladatai a végelszámolás során:

 •  a cég vagyoni helyzetét felméri,
 • követeléseit behajtja,
 • tartozásait kiegyenlíti,
 • jogait érvényesíti és kötelezettségeit teljesíti,
 • vagyoni eszközeit szükség esetén értékesíti,
 • a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a cég tagjai (részvényesei) között
 • pénzben vagy természetben felosztja és a
 • cég működését megszünteti.


A végelszámolás kezdetén a cég korábbi vezető tisztségviselője köteles:

 • a végelszámolás kezdő napját követő 30 napon belül, tevékenységet lezáró beszámolót készíteni, azt közzétenni
 • a végelszámolás kezdő időpontját követő 30 napon belül a tevékenységzáró adóbevallásokat az adóhatósághoz benyújtani,
 • a tevékenységet lezáró adóbevallással egyidejűleg teljesíteni az elmaradt adóbevallási kötelezettségeket
 •  a cég iratanyagát legkésőbb a végelszámolás kezdő időpontjától számított 30 napon belül átadni a végelszámolónak.


Az adóbevallási kötelezettséget teljesíteni kell akkor is, ha adófizetési kötelezettség nem keletkezett!

A cég hitelezői a követeléseiket a végelszámolás megindításának közzétételét követő 40 napon belül jelenthetik be a végelszámolónak. A végelszámoló a hitelezői igényekről jegyzéket készít, amelyet benyújt a cégbírósághoz.

A végelszámoló a tevékenységet záró beszámoló mérlegének adataiból végelszámolási nyitó mérleget, majd a hitelezői követelésekből kiindulva korrigált végelszámolási nyitó mérleget készít, amelyet a taggyűlés elé terjeszt. A korrigált nyitómérleg jelentősége a cég valós vagyoni helyzetének felmérésében áll.

 

Ha a végelszámolás a megindításának üzleti évében nem fejeződik be, a végelszámoló a számviteli törvényben meghatározott üzleti évenként köteles:

 • elkészíteni a számviteli törvény szerinti beszámolót;
 • az elkészített beszámolót a végelszámolás üzleti évének fordulónapját követő 150 napon belül letétbe helyezni és közzétenni;
 • tájékoztatót készíteni a cég, valamint a végelszámolási eljárás helyzetéről a legfőbb szerv és a cégbíróság részére


A végelszámolás lezárása

A végelszámolást - annak kezdő időpontjától számított - három éven belül be kell fejezni.A végelszámoló a végelszámolás utolsó üzleti évéről beszámolót, zárójelentést és vagyonfelosztási javaslatot, továbbá záró adóbevallásokat készít.

A záró adóbevallások, a beszámoló és a vagyonfelosztási javaslat elkészítésénél a végelszámoló figyelembe veszi a végelszámolás befejezéséhez szükséges, jövőben felmerülő költségeket, a vállalkozásból kivont jövedelem után a kifizető által megállapított, bevallott és megfizetendő személyi jövedelemadót.

A vagyonfelosztási javaslatban dönteni kell a végelszámoló díjáról, a végelszámolás költségeinek, köztük az iratanyag őrzésének és a cég megszűnésével kapcsolatban felmerülő egyéb költségeknek a viseléséről is

A végelszámolás lezárását - ahogy a megindítását is - a cégbírósághoz kell bejelenteni. A társaság akkor töröli a cégbíróság, ha ellene semmilyen eljárás nincs folyamatban és a társaság nyilvántartott köztartozással nem rendelkezik.

2013. június 4.