Szakmai kifejezések érthetően

A könyvelési, NAV előtti képviseleti és adójogi munkáink során rengeteg olyan kifejezéssel találkozunk, ami a nem szakmabeli emberek számárá bábeli zűrzavart okoz. Összegyűjtöttünk pár olyan professzionális szófordulatot, amit mi gyakran használunk, azonban Önnek elég csak akkor foglalkoznia velük, ha épp nem talál ki az adózás útvesztőjéből.

adóregisztráció

A cégbejegyzésre kötelezett adózók adószámának megállapítása az adóregisztrációs eljárás után lehetséges.  Ennek során a NAV megvizsgálja, hogy a bejegyzendő cég vezető tisztségviselőivel, képviseletre jogosult tagjaival, az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal vagy minősített többségi befolyással rendelkező taggal vagy részvényessel szemben nem áll-e fenn olyan törvényben meghatározott akadály, amely kizárja, hogy a cég részére az adóhatóság adószámot állapítson meg.  

A sikertelen adóregisztráció fő oka lehet, ha a tag korábbi cége jelentős adótartozást halmozott fel, vagy jelentős adótartozással szűnt meg, illetve ha cégének adószámát annak felfüggesztését követően jogerősen törölték. 

Ha a törvényben meghatározott okok közül egyik sem áll fenn, az adóhatóság a cégbejegyzési kérelem benyújtásától számított 1 munkanapon belül megállapítja az adószámot.

Ha a NAV az adószám megállapítását megtagadja, határozatot hoz, amely alól 15 napos jogvesztő határidőn belül lehet kimentéssel élni. Cégbejegyzés előtt, ha nem vagyunk biztosak benne, hogy megkapjuk az adószámot (korábbi cége felszámolás alatt volt), akkor előzetes információt lehet kérni a NAV-tól a TADRI nyomtatványon, ezt cégalapítás előtt mi is szívesen lekérjük az ügyfeleknek.

cégcsoport-átalakítás

Olyan cégstruktúra kialakítása, amelyen keresztül a cégcsoport képes lesz a folyamatainak, működésének hatékonyabb szervezésére, vagyonának biztonságos kezelésére, és emellett megteremti a jövőbeni növekedés lehetőségét oly módon, hogy egyben adófizetési kötelezettségét is optimalizálja, ezáltal növelve versenyképességét.

Cégkapu

A cégkapu a gazdálkodó szervezetek számára biztosított hivatalos tárhely, a cég elektronikus postaládája, amely 2018. január 1-től a hivatalos szervekkel, hatóságokkal, szolgáltatókkal történő elektronikus ügyintézésre, kapcsolattartásra szolgál.

Ezen keresztül az önkormányzatokkal, közüzemi szolgáltatókkal, bíróságokkal, NAV-val, felszámolókkal, végrehajtókkal, további államigazgatási szervezetekkel is elektronikus úton lehet ügyet intézni, hivatalos dokumentumokat küldeni, fogadni. Lényegesen leegyszerűsödik az ügyintézés, a hivatalos dokumentumok ellenőrizhetőek, követhetőek lesznek.

céltartalék

A céltartalék a gazdálkodási év utáni évben várhatóan felmerülő veszteségek vagy kötelezettségek fedezésére képezik a vállalkozások az adózás előtti eredmény terhére. A céltartalék tartalmát tekintve nem saját forrás, mivel nem szabad rendelkezésű tartalék, hanem mint a nevében is szerepel, csak meghatározott célra lehet felhasználni. Így például, ha felszámolás alá kerül egy vállalkozás, a felszámoló költségeire, a törvényben meghatározott céltartalékot kell képezni.

eÁFA - a NAV áfabevallás-kiajánlási szolgáltatása

Az áfabevallás-tervezetet a NAV az erre a célra biztosított elektronikus felületen elsőként a 2021. októberi adómegállapítási időszakról teszi közzé.

A NAV az adózó adómegállapítási időszakára vonatkozó fizetendő adóját és az adó alapját, valamint az adózóra áthárított előzetesen felszámított adóját és annak alapját bocsájtja rendelkezésre. Az áfabevallás-tervezetet az adóalanyra vonatkozó adómegállapítási időszak végétől számított 12. naptól teszi elérhetővé.

Az adóalany az áfabevallás-tervezet módosítása, kiegészítése, elfogadása és a bevallás benyújtása által nyilatkozik az adólevonási jogról és annak érvényesítéséről is.

Az eÁFA – az eSZJA-val ellentétben – csak az érintett adózók aktív közreműködésével minősülhet bevallásnak.

Az eÁFA tervezet alapja a NAV online számlarendszere, az online pénztárgép rendszer, valamint az import adatokat tartalmazó elektronikus vámárunyilatkozat. 

Az eÁFA rendszerrel Magyarország az Európai Unióban az elsők között nyújt áfabevallás-kiajánlási szolgáltatást.

EKAER

Az adócsalás elleni küzdelem jegyében vezette be Magyarország az EKAER rendszert (Elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer). 

Célja a közúton fuvarozott áruk valós útjának nyomon követése, az árubeszerzések, értékesítések során keletkező közterhek megfizetésének biztosítása.

EKAER -regisztrációs és bejelentési kötelezettség terheli az útdíjköteles vagy 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművel végzett fuvarozás keretében

 • Európai Unióból Magyarországra történő termékbeszerzés vagy egyéb célú behozatal, 
 • Magyarországról az Európai Unió területére történő termékértékesítést vagy egyéb célú kivitel,
 • Magyarországon nem fogyasztó felé első adóköteles termékértékesítést

amennyiben az egy fuvarban egy feladótól egy címzett részére szállított nem kockázatos termékek értéke meghaladja az ötmillió forintot, vagy a bruttó tömege meghaladja a 2 500 kilogrammot.

Kockázatos termékek kapcsán a fenti relációkban történő szállítás minden közúti járművel történő fuvarozás esetén EKAER köteles, amennyiben az egy fuvarban egy feladótól egy címzett részére szállított kockázatos termékek értéke meghaladja a egymillió forintot, vagy a bruttó tömege meghaladja a 500 kilogrammot.

A bejelentés elmaradása esetén a rakományt lefoglalhatják, a bírság elérheti az áru értékének 40 százalékát.

első házasok kedvezménye

Minden olyan házaspár, ahol az egyik fél első házasságát köti, együttesen jogosultsági hónaponként 5000 forint adókedvezményt vehetnek igénybe,  legfeljebb 24 hónapon keresztül 33 335 forinttal csökkenthetik személyi jövedelemadó (szja) adóalapjukat. Így a két év alatt összesen 120 000 forinttal csökkenthető az adó mértéke. Családi kedvezménnyel együtt is igénybe vehető.

építményadó

Vagyoni típusú adó, amelyet a helyi önkormányzatok az illetékességi területükön lévő építményekre, azok valamennyi helyiségére, valamint az adott ingatlanon elhelyezett reklámhordózóra kivethetnek rendeltetésüktől és hasznosításuktól függetlenül. 

Az építményadó alanya az építmény tulajdonosa. Építményadó mértéke maximum 1 100 forint/m2, vagy a korrigált forgalmi érték maximum 3,6 százaléka, vagy reklámhordozó esetén maximum 12 000 forint/m2. Az éves építményadó évente két részletben fizetendő, március 15-ig és szeptember 15-ig. 

faktorálás

Faktorálás = faktoring, követelésvásárlás – mindegyik szó ugyanazt a fogalmat takarja: egy vállalkozás a még ki nem egyenlített, de a jövőben befolyó számlakövetelését eladja egy pénzügyi szolgáltatónak, aki ezt az összeget előre kifizeti neki. A faktorcég leellenőrzi a társaság vevőit, szállítóit és, ha megbizonyosodik arról, hogy a követelést a jövőben ki fogják fizetni, akkor ezt a követelést megvásárolja, így a vállalkozás még az előtt pénzhez jut, hogy kifizetnék neki a vállalkozási díjat.

Partnercégünk végzi vállalkozások követeléseinek faktorálását, amennyiben érdekli ezen szolgáltatásunk, vegye fel velünk a kapcsolatot.

felszámolás

A felszámolási eljárás a fizetésképtelen gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszüntetésére szolgáló eljárás, melynek célja a hitelezők kielégítése törvényben meghatározott módon.

A felszámolási eljárás az adós, a hitelező, a végelszámoló, a cégbíróság vagy büntetőügyben eljáró bíróság kezdeményezése alapján indulhat.

Amennyiben az eljárásra sor kerül, a cég vezetését a felszámoló biztos veszi át, aki, ha más lehetőség nincs, a vállalkozás vagyontárgyainak értékesítéséből fizeti ki a cég tartozásait.

több száz felszámolást bonyolítottunk már le, akár adósi akár hitelezői oldalon. Olvasson tovább a felszámolásokról itt: https://drszeiler.hu/ugyvedi-iroda/ugyvedi-iroda/felszamolas

Ha képviseletre van szüksége vegye fel velünk a kapcsolatot: https://drszeiler.hu/konyveloiroda/kapcsolat

feltételes adómegállapítás

Az adózó feltételes adómegállapítást kérelmezhet az adópolitikáért felelős minisztertől, amelynek lényege, hogy az adózó által közölt tények és adatok alapján a kérelemben megjelölt (meglévő vagy jövőbeli) adókötelezettségre vagy annak hiányára vonatkozó konkrét kérdés(ek) vonatkozásában megállapítja az adópolitikáért felelős miniszter az adózó adókötelezettségét vagy annak hiányát.  

Az adómegállapítási eljárás díjköteles, melynek összege egységesen 5 millió forint (sürgősségi eljárás esetén 8 millió forint), ezért nem gyakran szokták kérni.

GDPR

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet (GDPR: General Data Protection Regulation, általános adatvédelmi rendelet).

hipa (helyi iparűzési adó)

A helyi iparűzési adó a legszélesebb körben elterjedt és alkalmazott helyi adó. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. 

Helyi iparűzési adót köteles fizetni az a vállalkozó akinek a székhelye vagy a telephelye az adott önkormányzat területén található (állandó jelleg),vagy az önkormányzat területén ideiglenes jelleggel 30 napot meghaladóan vállalkozási tevékenységet végez.   

Az adó alapja a nettó árbevétel csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az alvállalkozói teljesítések értékével, a kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költségével, illetve az anyagköltséggel 

Az adó maximális mértéke az adóalap 2 százaléka. Ettől az önkormányzatok eltérhetnek, dönthetnek úgy is, hogy nem vezetik be. 

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5000 forint. 

Mentes az adó alól a szabályozott ingatlanbefektetési társaság, annak elővállalkozása, illetve ezek projekttársasága. 

Mentes az adó alól a beszerző, értékesítő szövetkezet. 

A fentieken túlmenően az önkormányzat is jogosult rendeletében adómentességet,adókedvezményt megállapítani a vállalkozó számára, amennyiben a vállalkozás adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. 

A vállalkozás jogosult az adóalapja csökkentésére, ha az adóévi működés hónapjai alapján számított adóévi átlagos statisztikai állományi létszáma az előző évhez képest bővül.
Az adókedvezmény összege a létszámnövekmény után 1 millió forint/fő.

jogkövetési eljárás

Jogkövetési eljárás keretében a NAV ellenőrzi, hogy az adózó eleget tett-e jogszabály által előírt adókötelezettségeinek, azokat határidőben tette-e meg, illetve oly módon teljesíti-e, hogy az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére alkalmas. Az adóhatóság különböző célú adatgyűjtést is végezhet ezen eljárás keretében, és a gazdasági események valódiságát is ellenőrizheti.

Jogkövetési vizsgálatra gyakorlatilag bármikor sor kerülhet a fenti célok megvalósítása érdekében, akár az adott bevallási időszak lezárását megelőzően is, akár folyamatban lévő adóellenőrzés mellett is.

kapcsolt vállalkozás

 • az adózó és az a személy, amelyben az adózó - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik,
 • az adózó és az a személy, amely az adózóban - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik,
 • az adózó és más személy, ha harmadik személy - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve mindkettőjükben többségi befolyással rendelkezik azzal, hogy azokat a közeli hozzátartozókat, akik az adózóban és a más személyben többségi befolyással rendelkeznek, harmadik személynek kell tekinteni,
 • a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, valamint a külföldi vállalkozó telephelyei továbbá a külföldi vállalkozó belföldi telephelye és az a személy, amely a külföldi vállalkozóval az 1-3. alpontban meghatározott viszonyban áll,
 • az adózó és külföldi telephelye továbbá az adózó külföldi telephelye és az a személy, amely az adózóval az 1-3.  alpontban meghatározott viszonyban áll,
 • az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg,
 •  az ellenőrzött külföldi társaságra és a tőkekivonásra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában akkor is megállapítható a kapcsoltság, ha az adózó és más személy vizsonylatában legalább 25 százlalékos közvetlen vagy közvetett szavazatijog-részesedés, vagy legalább 25 százalékos közvetlen vagy közvetett tőkerészesedés, vagy legalább 25 százalékos nyereségrészesedés áll fenn, azzal, hogy ezen rendelkezések alkalmazásában az ügyvezetői egyezőséget nem kell vizsgálni. Az adóelkerülésre vonatkozó különös rendelkezések alkalmazásakor is speciális előírások érvényesülnek.

KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója)

A KATA alanya lehet választása alapján:

 • az egyéni vállalkozó
 • egyéni cég, valamint
 • kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság (kkt.),
 • Betéti Társaság
 • valamint 2018-tól az ügyvédi iroda.

A KATA szerinti adózás választása bármikor megtehető. E bejelentéssel egyidejűleg kisadózóként legalább egy magánszemély adatait is be kell jelenteni. Nem választhatja ezt az adózási formát az előzőekben felsoroltak közül - többek között - az a vállalkozás, amely saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből bevételt szerez.

A kisadózó vállalkozás a főállású kisadózóként bejelentett magánszemély után havi 50 000 (vagy választása szerint, magasabb tb-ellátási alapra való jogosultság igénylése miatt 75 000) forint tételes adót fizet. 

kisvállalati adó (kiva)

A kiva, más néven a kisvállalati adó, több egyéb feltétel mellett azon társaságok választhatják, melyek 50 főnél nem foglalkoztatnak többet, valamint előző üzleti évükben nem érték el a 3 milliárd forint árbevételt. Az ezt az adónemet választók cash flow tehát pénzforgalmi szemléletű adózás mellett mentesülnek a társasági adó (tao),a (szocho) és a szakképzési hozzájárulás megfizetése alól. KIVA mértéke az adóalap 11 %-a

kockázatos adózó

 Az alábbi feltételek bármelyikének fennállása a kockázatos adózói minősítést eredményez: 

 • A cég székhelye, székhelyszolgáltatóhoz van bejegyezve, és 2017. január 1-jét követően a NAV adóigazgatási eljárás akadályozása miatt- a tárgyévben, vagy az azt megelőző három évben - véglegessé vált döntésben eljárási bírságot szabott ki rá.  
 • A társaság az elmúlt egy évben szerepelt a nagy összegű adóhiánnyal, vagy adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján.  
 • A vállalkozás az elmúlt egy évben felkerült a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listájára.  
 • Egy éven belül az adóhatóság ismételt üzletlezárást alkalmazott a céggel szemben. 
 • A társaság kényszertörlési eljárás alatt áll. 
 • A tárgyévben, és az azt megelőző öt évben a NAV által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet meghaladja az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 70 százalékát. (Az adózó terhére megállapított összes adókülönbözetből levonandó a tárgyévben, és az azt megelőző öt évben a NAV által az adózó javára megállapított összes adókülönbözet.) 
 • A tárgyévet megelőző két adóévben a NAV által terhére kiszabott, és esedékessé vált mulasztási bírság jövedéki bírság összege meghaladja az adózó tárgyévi adóteljesítményének 70 százalékát. 
 • A csoportos adóalany kozckázatos adózónak minősül, ha legalább egy tagja kockázatos adózó.

sérelemdíj

A sérelemdíj fogalmát az új Ptk. vezette be. Akit személyiségi jogában megsértenek, sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért. A sérelemdíj mértékét a bíróság az eset körülményeire tekintettel, egy összegben határozza meg.

szokásos piaci ár

A transzferár az az ár, amelyet kapcsolt vállalkozások alkalmaznak egymással folytatott ügyleteik során. A szokásos piaci ár pedig az az ár, amelyet független felek összehasonlítható körülmények esetén érvényesítenek vagy érvényesítenének. 

telephely

Állandó telephely a székhelyen kívül a gazdasági tevékenység helyhez kötött folytatására huzamosabb időtartamra létesített vagy arra szánt földrajzilag körülhatárolt hely, amelyen a gazdasági tevékenység önálló folytatásához szükséges egyéb feltételek is ténylegesen rendelkezésre állnak.

Telephelynek minősül:

 • a vezetés helye,
 • fióktelep
 • gyártelep,
 • a műhely vagy raktár,
 • a bánya, a kőfejtő, az olajmező vagy a természetbeni kincsek kiaknázására szolgáló más telep,
 • építési, kivitelezési, szerelési felügyeleti tevékenység helye, a kereskedelmi képviselet

ügyfélkapu

A személyes ügyfélkapu a központi rendszer természetes személyek részére nyújtott azonosítási szolgáltatásainak (KAÜ- Központi Azonosítási Ügynök) belépési, illetve szolgáltatási pontja, ahol a felhasználó közli a rendszerrel az azonosításához rendelkezésére álló információt, tulajdonságot, eszközt, illetve ahol az azonosítást igénylő megkapja a személyazonosságát alátámasztó információt. Olyan szolgáltatás, amelynek segítségével az ügyfél a személyazonosságának igazolása mellett biztonságosan kapcsolatba léphet az elektronikus közigazgatási ügyintézést nyújtó intézményekkel; valójában egyszer használható kód, egyedi azonosító képzése. Az ügyfél az ügyfélkapun keresztül léphet elektronikus úton kapcsolatba azokkal a szervekkel, amelyek elektronikus ügyintézést vagy interaktív szolgáltatást a központi elektronikus szolgáltatórendszeren keresztül végeznek. Ügyfélkapu létesítését bármely természetes személy kezdeményezheti. Az okmányiroda az előtte személyesen eljáró, hatósági ügyet intéző állampolgárnak felajánlja az ügyfélkapu létesítésének lehetőségét, amelyet a hatóság az ügyfél kérelme esetén azonnal létrehoz. (Az ügyfélnek így lehetősége nyílik arra, hogy az okmányirodai ügyintézése során egyúttal ügyfélkaput is létesítsen, amennyiben ezzel eddig még nem rendelkezett.) 

 

2021. szeptember 22.