A stratégiai társaságokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettségről

2020. május 26. napján lépett hatályba a Kormány 227/2020. (V. 25.) rendelete (a továbbiakban: Korm. rendelet), mely a külföldi befektetők stratégiai társaságokat érintő befektetéseivel kapcsolatban ír elő bejelentési kötelezettséget 2020. december 31. napjáig.

A Korm. rendelet alkalmazásában stratégiai társaság az a magyarországi székhellyel rendelkező kft. és rt., melynek bármely tevékenységi köre a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott stratégiai jelentőségű ágazatba (pl. az energia-, a közlekedés, a kommunikáció, a távközlési, a média-, továbbá a pénzügyi, hitel- és biztosítási ágazatba) tartozik.

Bejelentési kötelezettség keletkezik, ha az EU más tagállamában, az EGT más tagállamában vagy a Svájci Államszövetségben bejegyzett jogi személy vagy egyéb szervezet stratégiai társaságban közvetlenül vagy közvetett módon többségi befolyásra tesz szert tulajdonszerzéssel – történjen az részesedésátruházás, tőkeemelés, átalakulás, egyesülés vagy szétválás útján –, átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény tulajdonjogának megszerzésével, illetve üzletrészt vagy részvényt terhelő haszonélvezeti jog megszerzésével.

Az ilyen jogügyletet akkor is bejelentési kötelezettség terheli, ha a belföldön, az EU más tagállamában, az EGT más tagállamában vagy a Svájci Államszövetségben bejegyzett jogi személyben vagy egyéb szervezetben az Európai Unión, az Európai Gazdasági Térségen, valamint a Svájci Államszövetségen kívüli állam állampolgára vagy ilyen államban bejegyzett jogi személy vagy egyéb szervezet rendelkezik többségi befolyással, ugyanis a Korm. rendelet szerint ekkor a tulajdonrészt, illetve befolyást szerző társaság külföldi befektetőnek tekintendő. Külföldi befektetőnek minősülnek továbbá az Európai Unión, az Európai Gazdasági Térségen, valamint a Svájci Államszövetségen kívüli állam állampolgárai vagy ilyen államban bejegyzett jogi személyek, egyéb szervezetek.

A bejelentési kötelezettség akkor is fennáll, ha a külföldi befektető a tulajdonszerzés, a kötvény tulajdonjogának megszerzése vagy a haszonélvezeti jog megszerzése következtében a stratégiai társaságban közvetlenül vagy közvetetten legalább 10%-os részesedést szerez, és a befektetés összértéke eléri vagy meghaladja a 350 millió forintot. Ugyancsak bejelentési kötelezettség áll fenn, ha a külföldi befektető a tulajdonszerzés, a kötvény tulajdonjogának megszerzése, illetve a haszonélvezeti jog megszerzése következtében a stratégiai társaságban 15%-os, 20%-os vagy 50%-os részesedést szerez, vagy ha a stratégiai társaságban a külföldi befektetők együttes részesedése meghaladná a 25%-ot a külföldi befektető tulajdonszerzésével, kötvény tulajdonjogának megszerzésével, illetve haszonélvezeti jog megszerzésével.

Szintén bejelentés szükséges a stratégiai társaság tevékenységének folytatásához nélkülözhetetlen infrastruktúrák, berendezések átruházása és eszközök használati vagy működtetési jogának átengedése vagy ilyen eszközök biztosítékba adása (a továbbiakban együtt: üzemeltetési jog) esetén is, ha az üzemeltetési jogot külföldi befektető vagy olyan jogi személy vagy szervezet szerzi meg, amelyben külföldi befektető közvetlenül vagy közvetetten meghatározó részesedéssel rendelkezik.

A bejelentést a belgazdaságért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) kell megtenni, melyhez jogi képviselő igénybevétele kötelező. Lényeges, hogy a bejelentést nem elégséges megtenni, szükség van annak miniszter általi tudomásulvételére is. A Korm. rendelet a bejelentés elmulasztása miatt több jogkövetkezményt állapít meg, melyek közül kiemelem a jogügylet érvénytelenségére vonatkozó rendelkezést. Mindemellett a mulasztó félnek közigazgatási bírság kiszabásával is számolnia kell, melynek minimumát és maximumát a Korm. rendelet határozza meg.

Azt is fontos megjegyezni, hogy a bejelentés tudomásulvétele visszaigazolásának hiányában, vagy ha a miniszter tiltó döntést hozott, a szerző fél a részvénykönyvbe nem jegyezhető be, illetve a tagjegyzékben nem tüntethető fel, a jogügylet tárgyát képező részesedések alapján a stratégiai társaságban semmilyen jogot nem gyakorolhat.

Amennyiben egy társaságot érintő ügyletben külföldi elem van, mindenképpen javaslom megvizsgálni azt, hogy az adott társaság stratégiai társaságnak tekintendő-e, illetve hogy a tervezett jogügylet (pl. apport, ingatlan átruházása, hitel felvétele) bejelentési kötelezettség alá esik-e.

Dr. Nyitrai Vivien Flóra 

ügyvéd

2020. június 1.