Reorganizációs eljárás - "újratervezés" csőd vagy felszámolás helyett

Sokkal kedvezőbbek lehetnek a reorganizáció feltételei egy csődeljáráshoz képest (nem is beszélve a felszámolási eljárásról).

Segítünk átnézni, hogy az Ön társasága számára megoldást nyújthat-e illetve van-e jogszabályi lehetősége a Reorganizációs eljárásra. Amennyiben igen ügyvéd partnereink illetve a megfelelő szakembereink által teljeskörűen képviseljük az eljárás megindítása, lebonyolítása során. Kérjen időpontot a kapcsolat menüpont alatt.

A legfontosabb tudnivalók a Reorganizációs eljárással kapcsolatosan

A koronavírus-világjárvány elleni védekezés részeként új eljárási forma jött létre, amelynek célja a vállalkozások megmentése, a felszámolások elkerülése. A későbbiekben törvény fogja szabályozni a most még csak rendeletként létező: REORGANIZÁCIÓS eljárást. Az új eljárás célja a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozások vagyoni, pénzügyi, fizetőképességi helyzetének javítása és a továbbműködés biztosítása. Lényege, hogy a vállalkozás 90 napos moratóriumot kap a reorganizációba bevont hitelezőktől. A hitelezők sem járnak rosszul, mert az eljárás alá bevont tartozások adósi tartozáselismerésnek minősülnek. A reorganizációs megállapodást megszegő adóst tehát nem kell felszólítani vagy perelni, hanem a tartozás azonnal végrehajtható lesz. A reorganizációt a taggyűlés döntésétől függően anonim módon is le lehet folytatni, ilyenkor nem kerül feltüntetésre a cégjegyzékben. Fontos, hogy azon cég, aki határidőn belül nem tette közzé beszámolóját, nem kezdeményezhet reorganizációt. Ez a szabályozás véleményem szerint eléggé le fogja csökkenteni a reorganizációt kezdeményező cégek számát.

A részletszabályokat a 179/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet során a vállalkozások reorganizációjáról – tartalmazza.

Ki kezdeményezheti?

Azon vállalkozás, akit fizetésképtelenség fenyeget. A fenyegető fizetésképtelenség az olyan helyzet, amelyben a vállalkozás vezetői előre látják vagy az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható gondosság mellett látniuk kell, hogy a vállalkozás nem lesz képes esedékességkor kielégíteni a vele szemben fennálló követeléseket.

Hogyan zajlik?

 • A reorganizációs eljárásról a taggyűlésnek kell döntenie.
 • A döntés napjától számított 8 napon belül a bíróságnál kell a kérelmet benyújtani, ügyvéd közreműködése kötelező. A nemperes eljárásra a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel és hatáskörrel.
 • Az eljárást egy úgynevezett reorganizációs szakértő fogja irányítani, szakértőként pedig csak a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. járhat el, aki felszámoló szervezeteket vonhat be, hogy el tudja látni az eljárással kapcsolatos feladatait.
 • A bíróságnak a taggyűlési határozat mellé még számos iratot kell csatolni, a beszámolótól, a reorganizációs tervig.
 • A reorganizációs szakértő 5 napon belül elvégzi az előzetes szakértői vizsgálatot, ha a szakértő véleményében a vállalkozást alkalmasnak tartja az eljárásra, a bíróság 90 napra moratóriumot rendel el. A vállalkozás kérelmére – a reorganizációs szakértő véleménye alapján- a moratórium további 60 nappal meghosszabbítható.
 • A reorganizációs eljárásról szóló végzést NEM KELL KÖZZÉTENNI a Cégközlönyben. A taggyűlés azonban dönthet úgy, hogy nem akarja anonim módon folytatni az eljárást és közzéteszi a cégközlönyben. Ilyen esetekben a cégkivonatokban a vállalkozás „r.a.” toldatot fog kapni.
 • A reorganizációs tervben a hitelező – ideértve a NAV-ot, önkormányzatot – a vállalkozás javára fizetési kedvezményt adhat, követeléséről részben lemondhat. A reorganizációs tervnek meg kell határozni a határidejét is, amely nem lehet hosszabb, mint 2 év.
 • Ha a vállalkozás valamennyi reorganizációba bevont hitelezőjével megállapodott, a bíróság, a hitelezők által jóváhagyott végleges reorganizációs tervet, 10 munkanapon belül jóváhagyhatja.
 • A bíróság jogerős végzésével jóváhagyott reorganizációs terv, az elismert és nem vitatott tartozások tekintetében adósi tartozáselismerésnek minősül. Ez annyit jelent, hogy a hitelezőnek nem kell felszólítólevelet, fizetési meghagyást írnia, vagy pereskednie, amennyiben az adós nem fizet, azonnal végrehajthatja.

Mennyibe kerül?

 1. A reorganizációs szakértő díjának mértéke az eljáráshoz csatolt 3 hónapnál nem régebbi éves beszámolóban vagy közbenső mérlegben szereplő eszközök könyv szerint értékének

a) 50 000 000 forint alatti könyv szerinti érték esetén annak 2%-a, de legkevesebb 200 000 forint,

 

b) 50 000 000 forint - 100 000 000 forint közötti könyv szerinti érték esetén annak 2%-a,

 

c) 100 000 001 forint - 500 000 000 forint közötti könyv szerinti érték esetén a 100 000 000 forint 2%-a és az efeletti rész 1,25%-a,

 

d) 500 000 001 forint - 1 000 000 000 forint közötti könyv szerinti érték esetén az 500 000 000 forint 1,25%-a és az efeletti rész 0,75%-a,

 

e) 1 000 000 001 forint feletti könyv szerinti érték esetén az 1 000 000 000 forint 0,75%-a és az efeletti rész 0,25%-a.

 

 1. Az előzetes szakértői vizsgálat díjáról szóló megfizetés igazolását már az első kérelemhez csatolni kell. A díj a 1. pont a, b pontba tartozó cégek esetén 250.000 forint, az 1. pont c-e pontba tartozó cégek esetén 500.000 forint.

 

 1. A reorganizációs szakértő részére az eljárás befejezésével a 1. pontban meghatározott összeg további 15%-át, de legalább 300.000 forintot kell fizetni.

 

Tehát a legkisebb cégeknek is minimum 750.000 forintot kell fizetnie az eljárásért összességében, amiben nincs benne a kötelező ügyvédi képviselet költsége és az esetleges egyéb járulékos költségek. Viszont ezért az összegért a Társaság az elkövetkező 2 évben nyugodtan működhet, a hitelezők által adott fizetési halasztásoknak és kedvezményeknek, részletfizetéseknek köszönhetően, 90 napra pedig teljes moratóriumot kap.

A reorganizáció finanszírozása

 1. A vállalkozás a hitelezők kifizetéséhez további hiteleket vehet fel a reorganizációs eljárás alatt is. A törvényjavaslatban szerepel, hogy az állam az eljáráshoz külön jogszabály alapján finanszírozási eszközöket nyújthat a vállalkozás átszervezéséhez.
 2. A törvényjavaslat a következő adózással kapcsolatos könnyítést is tartalmazza:

 

Az adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 76. §-ában foglaltakat akként alkalmazza a reorganizációs eljárás alatt álló adózók esetében, hogy az adózó kérelmére mellőzi a visszatartási jogának gyakorlását akkor is, ha a költségvetési támogatás (visszaigénylés, visszatérítés) elmaradása az adózó reorganizációját veszélyezteti, és az előzetes reorganizációs terv alapján az Art. 76. § (2) bekezdése szerinti tartozás későbbi megfizetése valószínűsíthető. Az adózó a visszatartási jog mellőzésére irányuló kérelméhez csatolja az előzetes reorganizációs tervet. Az adóhatóság a visszatartási jog mellőzése iránti kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül, egymillió forint feletti kérelem esetén 8 napon belül dönt. A visszatartási jog mellőzése iránti kérelem benyújtásának napján a kiutalási határidő újrakezdődik.

 

 1. A vállalkozás a reorganizációs eljárás alatti működéséhez átmeneti vagy új finanszírozást vehet igénybe, amely finanszírozást biztosító hitelezők a reorganizációba bevonásra kerülnek.

Mikor nem kezdeményezhető?

a) végelszámolás alatt,

b)  csődeljárás, felszámolási eljárás, kényszertörlési eljárás , kényszer-végelszámolás, egyszerűsített törlési eljárás tekintetében a jogerős bírósági határozatot már közzétették.

c) a reorganizációs eljárás elhatározását megelőző egy évben reorganizációs eljárás alatt állt,

d) olyan hitelezői követelés vonatkozásában kezdeményezi a reorganizációs eljárás lefolytatását, amivel összefüggésben büntetőeljárás keretében vagy nemzetközi bűnügyi együttműködés alapján a vállalkozás valamely vagyoneleme zár alá vételre vagy lefoglalásra került, vagy a vállalkozás ellen vagyonelkobzást rendeltek el,

e) a vezető tisztségviselője büntetőjogi felelősségét a reorganizáció elhatározását megelőző 5 éven belül gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény vagy pénzmosás miatt jogerősen megállapították, vagy

f) a vállalkozásnak a reorganizáció kezdő napját megelőzően a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti bármelyik beszámolója a jogszabályban meghatározott határidőn belül nem került közzétételre és letétbe helyezésre.

Tudomásunk szerint jelenleg folyamatban van a Reorganizációs eljárás szabályainak pontosítása. Kérdés esetén állunk rendelkezésre tanácsadás keretében vagy teljeskörű képviseletet tudunk nyújtani az eljárás folyamán.

2021. május 17.