Koronavírus: Melyik végrehajtási eljárás szünetel és melyik nem?

Az adóhatóság előtt a 2020. március 24-én folyamatban lévő végrehajtási eljárások automatikusan szünetelnek a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig. Tehát, ha a koronavírus miatt nem tudta kifizetni az márciusi béreket áprilisban, akkor fizetési kedvezmény és végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet kell benyújtani, mert nincs automatikus szünetelés! Azaz végrehajtási eljárás indítható azzal az adózóval szemben, akinek adótartozása miatt a NAV 2020. március 24-e előtt még nem indított végrehajtási eljárást. Sokak számára érthetetlen, hogy pont a koronavírus alatt keletkezett adótartozások végrehajtása nem lett felfüggesztve. A NAV ilyen esetben a végrehajtási eljárás megindítása előtt először fizetési tájékoztatót küld az adózónak, hogy önként fizesse meg adótartozását. Egyik általunk könyvelt cégnél ez a fizetési felszólítás 1 napon belül érkezett, az általánosan megszokott 2 hét helyett. Ilyen gyorsan még soha nem kaptak cégek fizetési felszólításokat. Olvassa tovább cikkünket, ha kíváncsi arra, mégis mit tehetünk a felhalmozott adótartozással a koronavírusra vonatkozó kormányrendeletek alapján.

A végrehajtási eljárás felfüggesztése

A fentieknek megfelelően a  veszélyhelyzet megszűnése utáni 16. napon, ha a végrehajtásnak egyéb akadálya nincs, újabb végrehajtási cselekmények indíthatók. 

A folyamatban lévő végrehajtási eljárásoknál a törvény lehetőséget ad a NAV számára a méltányossági alapon történő felfüggesztésre (2017. évi CLIII. törvény (Avt.) 15. § (3) bekezdése). Ez a lehetőség a magánszemélyek mellett kiterjed az egyéni vállalkozók, illetve társaságok (cégek) ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárásokra is.

A végrehajtási eljárás felfüggesztése kizárólag az adós kérelmére történhet, abban az esetben, ha az adós a méltányolható körülményt igazolta. Ilyen méltányolható körülmény lehet többek között a koronavírus terjedése miatt kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő fizetési nehézség vagy jövedelemkiesés is.

A NAV a járványhelyzettel vagy az annak hatásaival való érintettséget minden felfüggesztési kérelem esetében egyedileg mérlegeli, és a teljes végrehajtási eljárást meghatározott időtartamra vagy meghatározott körülmény bekövetkezéséig felfüggesztheti

A NAV tájékoztatása szerint kizáró feltétel, azaz nem lehet a végrehajtási eljárást felfüggeszteni ha az adóst a végrehajtási eljárás során korábban eljárási bírsággal sújtották. A végrehajtás felfüggesztése azt jelenti, hogy a NAV a felfüggesztés időtartama alatt további végrehajtási cselekményeket (például inkasszó, lefoglalás) nem indít. Az eljárást nem szünteti meg, illetve a felfüggesztés előtti foglalásokat sem oldja fel. Azonban a felfüggesztéskor esetlegesen folyamatban lévő inkasszót visszavonja, a jövedelemletiltást pedig szünetelteti. Az eljárás a felfüggesztés megszűnésével folytatódik.

A felfüggesztés időtartama alatt a lejárt esedékességű tartozásokra késedelmi pótlékot kell fizetni, illetve a felfüggesztés időtartama az elévülési időbe nem számít bele. A végrehajtási eljárás felfüggesztésére irányuló kérelem papíralapon vagy elektronikusan is  előterjeszthető a végrehajtást folytató adó- és vámigazgatóságnak címezve. A felfüggesztési kérelem előterjesztéséért, illetve elbírálásáért illetéket vagy díjat nem kell fizetni.


Március 24-e előtt kiadott inkasszók visszavonásra kerülnek

A NAV intézkedik a 2020. március 24-e előtt kiadott hatósági átutalási megbízás, azaz inkasszó visszavonásáról. Ha a pénzintézet a NAV részére már átutalta az inkasszóban megjelölt összeget, akkor a NAV azt 8 napon belül visszatéríti.

Jövedelemletiltás esetén, ha a munkáltató még nem utalta át a szünetelés kezdő napjáig a behajtandó összeget, akkor a NAV tájékoztatja a munkáltatót a levonás felfüggesztéséről és a levont összeget vissza kell téríteni az adózónak. Ha a munkáltató a NAV részére már átutalta az összeget, akkor a NAV azt az adózónak 8 napon belül visszautalja.

Kivételek, amelyekre a szünetelés nem vonatkozik

A Kormányrendelet könnyítései nem vonatkoznak az általános közigazgatási rendtartás alapján hozott döntésen alapuló meghatározott cselekmények végrehajtására és a törvényszéki megkeresésen alapuló meghatározott cselekmények végrehajtására (gyerek átadása, ingóság kiadása), tehát ezekben az esetekben  az eljárások folytatódnak a veszélyhelyzet ideje alatt is.

Mint, ahogy kivétel a szünetelés alól a veszélyhelyzet során előírt kötelező járványügyi intézkedések megsértése miatt kiszabott követelésekre folytatott eljárás is, ami azt jelenti, hogy ha valaki a fertőző betegségek és járványok megelőzése vagy a járványveszély elhárítása érdekében szükséges járványügyi előírásokra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakat megsérti, az egészségügyi államigazgatási szerv által kiszabott egészségügyi bírság végrehajtandó.

Megjegyezzük, hogy egyébként nincs ítélkezési szünet a bíróságokon és az adóügyek, adóellenőrzések is szakadatlanul folynak tovább.

Fizetési kedvezmény iránti kérelmek

Sok magánszemélynek, Társaságnak keletkezhet a közeljövőben adótartozása VAGY a már meglévő fizetési könnyítéseket nem fogják tudni fizetni. A 140/2020 Kormányrendeletben a következő fizetési kedvezmény kérhető:

1. A normál fizetési könnyítésen felül hat havi halasztás vagy 12 havi részlet engedélyezhető 5 millió forint adóra pótlékmentesen, ha a fizetési nehézség a járvány miatt kialakult gazdasági helyzettel függ össze. Fontos hogy a kormányrendelet igazoláshoz vagy a körülmények valószínűsítéséhez köti a kedvezményt. A rendelet nem mondja ki, hogy a magánszemélyektől levont szja előlegre, illetve járulékokra ne lehetne ezt a kedvezményt kérni. Ezekre normál helyzetben sem kérhető kedvezmény, de jelenleg nem tiltja semmi, hogy ne lehessen megpróbálni fizetési kedvezményt érvényesíteni ezek tekintetében.

2. A nem természetes személyek és az adó megfizetésére kötelezettek (mögöttes kötelezett bt beltag, örökös stb) kérelmére egy adónemben az adó 20%at kitevő, de maximum 5 millió forint erejéig az adótartozást törli (mérsékli), ha megállapítható, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel a gazdálkodási helyzet ellehetetlenül. Álláspontom szerint a magánszemélyektől levont adóra (szja előleg, nyugdíj, egbizt járulék) továbbra sem engedélyezhető mérséklés. Ugyanakkor pl Áfa adónemben vagy más adónemben igen. A mérséklés esetén a 1. pontban írt fizetési könnyítés nem vehető igénybe, illetve a 1. pontban engedélyezett fizetési könnyítés engedélyezése esetén jelen pontban irt mérséklés sem vehető igénybe.

Továbbá az Art. (198 §) méltányossági lehetőséget biztosít azon adózók részére, akik a jogszabályokban meghatározott fizetési kötelezettségeiket valamilyen méltányolható gazdasági vagy személyes okból az esedékesség időpontjáig nem tudják teljesíteni. Ilyen a koronavírus terjedése is. 

A fizetési kötelezettség mérséklésére vagy elengedésére csak ténylegesen fennálló tartozás vonatkozásában kerülhet sor. Tehát, ha látja, hogy valószínűleg a jövő hónapban nem fogja tudni megfizetni az ÁFÁ-t arra még nem kérhető.

Fontos! A fizetési kedvezménnyel egyidejűleg a végrehajtás csak akkor fog szünetelni, ha az adós fizetési kedvezmény iránti kérelmét a tartozás esedékességét követő 8 napon belül nyújtotta be. Tehát pl. a bevallás benyújtásától számított 8 napon belül!

Tőketartozás - a fenti kormányrendelet szabályain kívül - csak természetes személy esetében mérsékelhető vagy engedhető el, azonban e körben sincs lehetőség a kifizető által természetes személytől levont adó- és járuléktartozás mérséklésére vagy elengedésére. Jogi személyek és egyéb szervezetek esetében a jogszabály kizárólag a szankciók (bírság, pótlék) mérséklésére, elengedésére nyújt lehetőséget.

Mit tegyen, aki a fennálló fizetési kedvezmény részleteit nem tudja fizetni?

A járvány kirobbanása óta, mi evvel találkoztunk a leggyakrabban. Hiszen, ha a társaság vagy a magánszemély 1 napot is késik a részletfizetéssel az adóhatóság előtt, akkor a NAV azonnal megborítja a részletfizetést, azaz minden tartozást visszarendez az eredeti állapotnak megfelelően. A már megkapott fizetési kedvezményt módosítani nem lehet, csak és kizárólag új fizetési kedvezmény benyújtására van lehetőség. Ilyen esetben azonban nem tudható előre, hogy hogyan fogják egyes társaságok a részleteket fizetni. A NAV ezért azt tanácsolja, hogy amennyiben nem tudnak fizetni, kérjék a végrehajtás felfüggesztését a járványra tekintettel, és ha látják, hogy a jövőben hogyan tudnak fizetni, adják be újból a fizetési könnyítés iránti kérelmet.

Automatikus fizetési könnyítés megbízható adózó részére

A megbízható adózó részére az adóhatóság az általa nyilvántartott adótartozásra az adózó elektronikus úton benyújtott kérelmére évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes fizetési könnyítést engedélyez a 198. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata nélkül (a továbbiakban: automatikus fizetési könnyítés).

Az automatikus fizetési könnyítésről az állami adó- és vámhatóság a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül határozatot hoz, amelyet elektronikus úton kézbesít.

Az automatikus fizetési könnyítés kizárólag akkor engedélyezhető, ha a kérelmező nettó módon számított adótartozása az elbírálás időpontjában nem haladja meg a másfél millió forintot.

Ha a fizetési könnyítés, adómérséklés iránti kérelmet benyújtó adózó a kérelem benyújtásakor megbízható adózónak minősül, a kérelmével egyidejűleg annak sürgősségi eljárásban történő elbírálására irányuló kérelmet (sürgősségi kérelem) is előterjeszthet. Sürgősségi eljárásban az ügyintézési határidő tizenöt nap.

Automatikus részletfizetési kedvezmény

A természetes személy adózó - ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is - kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb ötszázezer forint összegű adótartozásra - kivéve a 198. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségeket - évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyezhet (megbízható adózói minősítésre tekintet nélkül)

KITŐL KÉRHET SEGÍTSÉGET ADÓELLENŐRZÉS, VÉGREHAJTÁS FELFÜGGESZTÉSE VAGY FIZETÉSI KEDVEZMÉNY BENYÚJTÁSA ÜGYÉBEN?

Jelenleg az adótanácsadó ügyvédek azok, akik rendelkeznek olyan jogosítványokkal, hogy Skypon történő azonosítás után tudják ügyfeleiket képviselni az adóhatóság előtt (erre az ügyvédi kamara adott felhatalmazást). Ehhez nem kell senkinek sehová sem mennie. Az elektronikus azonosítás úgy történik, hogy az ügyvéd felveszi a kapcsolatot Skypon –szükséges az újabb frissítések letöltése - a megbízóval, ahol az ügyfélnek jól látható módon fel kell mutatnia a személyi, lakcímkártya mindkét oldalát a kamerába, majd az adókártyáját is. Az ügyvédnek a kamera segítségével ellenőriznie kell, hogy az adatok tulajdonosa mutatta e be a kártyákat. Minden esetben rögzíteni és menteni kell a beszélgetést is. Ezek után e-mail útján aláírhatóak és visszaküldhetők a meghatalmazások, megbízási szerződések, az ügyvédek kötelezően rendelkeznek elektronikus aláírással is. Ezek után az ügyvéd e-papíron benyújtja a meghatalmazását az adóhatósághoz és a teljes eljárás alatt tudja képviselni a megbízót adóellenőrzés, vagy akár a fent említett fizetési kedvezmények esetén vagy a végrehajtás felfüggesztése során is. Természetesen amennyiben nem képviseletről van szó kérhetnek tanácsot telefonon és e-mailen is.

2020. április 28.